zagajička brda
2.000 RSD

POPUNJENO: Izlet Zagajička brda, tvrđava Ram i Belocrkvanska jezera by Balkan Roads 05.06.2022. (jednodnevna)

Izlet Zagajička brda, tvrđava Ram i Belocrkvanska jezera je prava avantura ako poželite da se sklonite od buke, oslušnete prirodu, naučite nešto iz istorije a i da se zasladite kao carevi, samo ponesite trunku dobrog raspoloženja!

Ovaj vikend vodimo vas u Delibatsku peščaru na njen najviši deo – Zagajička brda. Ovaj jedinstveni pejzaž niske trave iznikle iz peščanih dina pretežno je prekriven stepskom vegetacijom sa ponekim drvetom.  Pogled odavde proteže se sve do Vršačkih planina i Junih Karpata, ali i Dunava i početka Šumadije. Zbog svega ovog Zagajička brda često nazivaju i zemljom hobita iz čuvenih ,,Gospodara prstenova”.

Photo by Jovana Askrabic.

Posetićemo i nedavno rekonstruisanu tvrđavu Ram i uživati u pogledu na Dunav sa njenih pet kula. Tvrđava je iz 15.veka i sagrađena je po nalogu Bajazita II i predstavlja jednu od lepših tvrđava koje natkrivaju Dunav, pored obližnje Golubačke tvrđave.

Napravićemo pauzu u kraju čuvenom po kolačima služenim na Bečkom dvoru,  u kom je čitav korpus rusih oficira prebegao nakon Oktobarske revolucije, u kom je izgrađena prva pruga u ovom delu Evrope i gradu čuvenih Belocrkvanskih jezera.

Plan – Balkan Roads izlet:

 • Polazak iz Beograda oko 7h ujutru od Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća).
 • Vožnja do sela Grebenac na obodu Deliblatske Peščare odakle krećemo ka Zagajićkim brdima do vidikovca gde imamo slobodno vreme za fotografisanje i uživanje. Nakon toga produžićemo prevozom do Bele Crkve gde pravimo pauzu na jezerima. Potom se vraćamo do prevoza i skelom prelazimo do tvrđave Ram gde pravimo pauzu i obilazak.
 • Nakon toga vraćamo se u Beograd u kasnim večernjim satima.

Kako da se priremite za vašu prvu avanturu pročitajte ovde.

Photo by Jovana Askrabic.

CENA: 2.000 RSD Zagajička brda

 • Prevoz Beograd – Zagajička brda – Belocrkvanska jezera – Ramska tvrđava – Beograd
 • Celokupan iznos plaća se prilikom prijave za izlet.

Važne napomene

– Da li znate šta znači biti odgovoran prema prirodi, evo kako mi to vidimo.

Opšte napomene:

  • Organizator izleta je Balkan Roads DOO
  • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na sam izlet. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
  • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
  • Organizator izleta zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
  • Organizator izleta nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
  • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
  • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom izleta I uslovima plaćanja.
  • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
  • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
  • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
  • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati  broj sedišta, Balkan Roads izlet
  • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
  • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
  • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
  • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na izletu, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa izleta.
  • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
  • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
  • Aranžman je rađen na bazi od minumum od 50 putnika
  • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator izleta obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 5 dana pre datuma polaska
  • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
  • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za izlet. Balkan Roads izlet
  • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
  • Maloletni putnici prilikom izleta moraju imati overenu saglasnost roditelja.
  • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom izleta, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
  • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem izletu o ličnim dokumentima i novcu.
  • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
  • Putnicima se preporučuje da uplate osiguranje od otkaza aranžmana
  • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu izleta, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom izleta.
  • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
  • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom, Balkan Roads izlet,
  • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator izleta, niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator izleta ne može odgovarati, niti se organizatoru izleta pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
  • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
  • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

 

Utisci avanturista:

Podeli avanturu: